Hoppa till innehåll

Integritetsmeddelande för arbetssökande, anställda och leverantörer

Piab AB har dotterbolag i Nord- och Sydamerika, Asien och Europa. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du jobbar hos oss, söker ett jobb eller ingår avtal som leverantör.

Hur dina uppgifter används

 1. Företaget behöver lagra och behandla uppgifter om dig för normala anställningssyften. De uppgifter vi samlar in, lagrar och behandlar används endast i vår hantering och administration av ärenden. Vi lagrar och använder dem för att kunna bedriva verksamheten och sköta vår relation med dig på ett effektivt, lagligt och lämpligt sätt under sökprocessen, under tiden du arbetar hos oss, när din anställning hos oss avslutas och därefter. Detta inkluderar vår användning av uppgifter för att kunna följa anställningsavtalet, uppfylla våra skyldigheter enligt lag, verkställa företagets legitima intressen och skydda våra rättigheter enligt lag i händelse av rättsliga processer. Om du inte lämnar ut dessa uppgifter till oss kan det under vissa omständigheter vara omöjligt för oss att fullgöra våra skyldigheter. Vi vill informera dig om konsekvenserna av ett sådant beslut.
 2. Vi kan ibland behöva behandla dina uppgifter för att verkställa våra legitima affärsintressen, till exempel att förhindra bedrägeri, för administrativa syften, för att upprätthålla god säkerhet (användarnamn och lösenord) eller för att anmäla misstänkta brott. Vi behandlar aldrig dina uppgifter om dina intressen åsidosätts på grund av våra intressen.
 3. Många av de uppgifter vi lagrar har lämnats av dig, men andra kan komma från andra interna källor, exempelvis din chef eller i vissa fall externa källor, exempelvis referenser och sociala medier.
 4. De typer av uppgifter vi lagrar innefattar din ansökan och dina referenser, ditt anställningsavtal och tillhörande bilagor; korrespondens med eller om dig, exempelvis brev till dig om en lönerevision eller på din begäran ett brev till din långivare med bekräftelse på din ersättning; uppgifter som behövs för löneutbetalning, förmåner och utlägg; uppgifter om kontakter och kontaktpersoner vid nödfall; dokument om semester, sjukdom eller annan frånvaro; uppgifter som behövs för uppföljning av policyn om likaberättigande; och dokument angående din arbetsbakgrund, t.ex. utbildningsbevis, uppskattning, andra prestationsmått och om tillämpligt information om disciplinära åtgärder och klagomål.
 5. Du kommer att vara omnämnd i företagets dokument och handlingar som har skapats av dig och dina kollegor under utförandet av arbetsuppgifterna och företagets verksamhet.
 6. Om nödvändigt kan vi lagra uppgifter kopplade till din hälsa, vilket kan innefatta orsaker till frånvaro, medicinska rapporter och anteckningar. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter inom hälsa, säkerhet och företagshälsovård, för att beakta hur din hälsa påverkar dina möjligheter att utföra arbetet och huruvida ditt arbete behöver anpassas på lämpligt sätt. Vi behöver också dessa uppgifter för att administrera lagstadgad och företagsinitierad ersättning såsom sjukförsäkring eller livförsäkringsavtal.
 7. Vi behandlar inte speciella typer av uppgifter gällande din ras eller etniska bakgrund, politiska åsikter, religiös och filosofisk livssyn, biometriska data eller sexuell läggning. Om biometriska data för identifiering eller hälsodata krävs inhämtar vi alltid ditt medgivande till sådana aktiviteter, om de inte krävs enligt lag eller uppgifterna krävs för att skydda din hälsa vid nödfall.
 8. Om vi behandlar uppgifter baserat på ditt medgivande har du rätt att återkalla ditt medgivande när som helst.
 9. Bahlrig personal kan utfärda och granska utrustning, system och nätverkstrafik i säkerhets- efterlevnads och underhållssyften. Vi lagrar också uppgifter om din arbetstid från dina tidrapporter, vilket beskrivs i företagets kommande personalhandbok.
 10. Vi utlämnar uppgifter om dig till externa parter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om vi måste fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, då vi till exempel kan behöva vidareförmedla vissa uppgifter till vår externa lönehanteringsleverantör, banker, kreditkortsföretag, resebyråer, pensions- eller försäktingsbolag. I vissa fall agerar dessa parter som oberoende ”kontrollant”, som har fullt ansvar för behandling av behandlingen av dina uppgifter som vi tillhandahåller.
 11. Vi kan överföra uppgifter om dig till andra bolag i koncernen (behandlare) för syften kopplade till din anställning eller för att sköta företagets verksamhet. I detta ingår anställningsförteckning, försäkrings- och pensionsbolag.
 12. Under begränsade omständigheter kan dina uppgifter om nödvändigt överföras till länder utanför EU/EEG eller till en internationell organisation för att vi ska fullgöra våra rättsliga och avtalsenliga krav. Vi har skyddsåtgärder införda, inklusive en IT-säkerhetspolicy och en instruktion för lagring av personaldokument, för att garantera säker hantering av dina uppgifter.
 13. Dina personuppgifter lagras under en tid om två år (svenska diskrimineringslagstiftningen) eller i vissa fall sju år (bokföring).
 14. Om vi i framtiden har som avsikt att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än för det de samlades in för kommer vi att meddela dig om det nya syftet och annan relevant information.

Dina rättigheter

 1. Enligt EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (GDPR) har du vissa rättigheter angående dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tillhandahåller, korrigerar eller tar bort dina personuppgifter, att begränsa behandlingen, att invända mot behandlingen och under vissa omständigheter rätt till s.k. portabilitet.
 2. Om du har lämnat ett samtycke till behandling av dina personuppgifter har du (under vissa omständigheter) rätt att återkalla medgivandet när som helst, vilket inte påverkar lagligheten i behandlingen av uppgifterna före ditt återkallande.
 3. Du har rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du har uppfattningen att vi inte har efterlevt kraven i GDPR gällande dina personuppgifter.

Kontrollantens och integritetsansvarigs identitet och kontaktuppgifter

Piab AB är uppgiftsansvarig för data enligt definition i GDPR.
Om du har några funderingar över hur dina uppgifter behandlas, frågor om vår integritetspolicy eller den information vi lagrar om dig, kan du kontakta vår integritets- och dataskyddsansvarige. Kontaktuppgifter anges nedan.

Ansvarig för integritet och dataskydd nås på privacyofficer@piab.se eller på följande adress:

Piab AB
Integritetsansvarig
Box 4501
SE-183 04 Täby
SVERIGE
Telefon: +46 8 630 25 00

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.