Hoppa till innehåll

Code of conduct

Vår Uppförandekod adresserar etiskt och ansvarsfullt agerande i vår arbetsmiljö, i affärsrutiner och i relationer med interna och externa intressenter. Vi ska agera lämpligt gentemot befintliga och potentiella kunder, leverantörer, anställda, investerare och andra affärspartner, liksom inom de samhällen där vi verkar.

Denna Uppförandekod hjälper oss att omsätta våra värderingar till handling i vårt dagliga arbete och vägleder oss i hur vi ska agera.

Uppförandekoden ska ge vägledning i aspekter kopplade till:

  • Hur vi respekterar mänskliga rättigheter både inom och utanför vårt företag
  • Hur vi upprätthåller och efterlever sund affärsetik
  • Hur vi säkerställer att vi arbetar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

Uppförandekoden omfattar alla anställda inom Piab Group (Piab) globalt och dess styrelseledamöter. Dessutom förväntar vi oss att våra affärspartner, inklusive leverantörer, konsulter och oberoende entreprenörer, efterlever standarder som liknar dem som återspeglas i vår kod. Våra leverantörer, liksom andra de gör affärer med, inklusive anställda, underentreprenörer och andra tredje parter, förväntas upprätta och underhålla lämpliga administrativa system samt aktivt granska, övervaka och modifiera processer och verksamhetsåtgärder för att säkerställa att de är i linje med de principer som anges i denna Uppförandekod.

Det officiella språket i Piab är engelska och alla våra policyer är endast på engelska, med undantag för denna Uppförandekod som är översatt till alla lokala språk där vi har någon form av officiell närvaro.

Koden är indelad i fyra nyckelområden; Affärsetik och integritet, Social etik, Miljöansvar, och Styrning och övervakning av koden. I de fall där det är relevant hänvisar koden till andra mer detaljerade policyer eller styrdokument på grupp- och/eller lokalnivå. Om någon av de lokala policyerna och styrdokumenten varierar från eller står i motsats till vår Uppförandekod, ska denna kod gälla.

1.     Affärsetik och integritet

Regelefterlevnad

Vi och våra affärspartners följer tillämpliga lagar, standarder och andra juridiska bestämmelser i de länder där vi är verksamma. Vi är medvetna om den kontinuerliga utvecklingen i internationella regelverk och sociala normer, och antar kontinuerligt de som är relevanta för vår verksamhet.

Konkurrens

Vi arbetar med rättvis konkurrens. Lagar som skyddar konkurrensen, speciellt anti-trustlagar och andra föreskrifter som styr konkurrensen, ska efterlevas. Företag och anställda får aldrig engagera sig i konkurrenshämmande aktiviteter, såsom olaglig prissättning eller marknadsdelning. Läs mer i vårt anti-trustdirektiv.

Antikorruption och mutor

Vi är fast beslutna att arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. Ingen sådan olaglig aktivitet tolereras vare sig i handling eller genom oaktsamhet av någon av våra anställda, leverantörer och affärspartner. Vi använder lämpliga medel för att verka för transparens, integritetsbaserad handel, ansvarsfullt ledarskap och företagsansvar. Vi ska efterleva tillämplig straffrätt kring korruption. Läs mer i vårt antikorruptionsdirektiv.

Gåvor och underhållning

Vare sig anställda på Piab, eller andra som agerar på vårt uppdrag, får stödja, ge eller ta emot gåvor, bidrag eller förmåner som kan påverka bedömningen av mottagaren eller bedöms oskäligt i denna kontext. Vi förstår och inser dock att enstaka modesta - och i verksamhetens kontext – skäliga gåvor eller gästfrihet kan utgöra ett värdefullt bidrag för våra affärsrelationer. Läs mer i vårt antikorruptionsdirektiv.

Otillbörlig användning

Vi samarbetar med kunder och affärspartners för att observera potentiell illegal användning av våra produkter och tjänster. Läs mer i vår Trade Compliance policy.

Sekretess

Sekretessen upprätthålls av Piab och våra anställda med hänsyn till våra partners affärshemligheter, och vice versa. Det vill säga, vi kräver att våra affärspartners håller Piabs information konfidentiell. Kommunikation av konfidentiell information till tredje part eller allmänheten är förbjuden. Tystnadsplikten fortsätter att gälla efter avslutad anställning för alla anställda i enlighet med gällande lagstiftning. Även tystnadsplikten för våra affärspartners fortsätter att gälla efter att relationen med Piab har upphört.

Företagets tillgångar

Piabs anställda förväntas vara lojala och dela ansvaret för att skydda företagets tillgångar från förlust, skada, vårdslös användning och förstörelse. Företagets tillgångar ska inte användas för personliga ändamål eller som stöd för aktiviteter utanför Piabs verksamhet.

2.    Social etik

Mänskliga rättigheter

Vi stöder och respekterar skyddet för internationella mänskliga rättigheter (www.ohchr.org) och säkerställer att företagets aktiviteter inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter, till exempel i våra relationer med leverantörer. I praktiken innebär det att:

  • Vi efterlever de lagkrav som rör mänskliga rättigheter
  • Vi identifierar, förhindrar och adresserar faktiska eller potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter

Diskriminering och trakasserier

Vi och våra affärspartners fördömer diskriminering vid rekrytering och anställning. Ingen befintlig eller potentiell anställd ska diskrimineras på grund av exempelvis ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldrastatus, religion, politiska åsikter, etnisk bakgrund, social status, funktionshinder eller fackligt medlemskap. Vi godkänner inte psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, och verbala kränkningar eller övergrepp. Integritet, sekretess och yttrandefrihet ska garanteras.

Föreningsfrihet

Vi och vår affärspartners respekterar rätten för anställda att bilda eller ansluta sig till fackliga eller representativa organisationer, i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning.

Tvångsarbete

Vi och våra affärspartners ska inte engagera oss i, eller stödja någon form av tvångsarbete, och vi accepterar inte någon form av deposition eller konfiskering av id-handlingar från anställda. Anställda är fria att lämna sin anställning efter rimligt varsel enligt lag och avtal.

Barnarbete

Vi och våra affärspartners tolererar inte något barnarbete (<15 år) och ingen form av exploatering av barn och ungdomar (<18 år). Uppgifter som bedöms vara farliga får inte utföras av någon anställd som är under 18 år. All lokal lagstiftning måste följas.

Arbetsrutiner

Vi och våra affärspartners arbetar för att erbjuda rättvis kompensation och arbetsvillkor för alla våra anställda. Arbetstiderna ska fastställas i enlighet med nationell lagstiftning eller industriella normer, men aldrig mer än 48 timmar. Alla anställda är informerade och har rätt att känna till de grundläggande villkoren för sin anställning. 

Hälsa och säkerhet

Både Piab och våra affärspartners ska efterleva nationella och internationella regelverk för att säkerställa arbetstagarens hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom att stödja riskanalyser, utbildningsprogram och andra försiktighetsåtgärder säkerställer vi att våra anställda kan utföra sitt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt.

Produktsäkerhet

Vi tillämpar riskanalys och tillhörande mitigeringsåtgärder, samt strikta rutiner i vår verksamhet. Vi upprätthåller även en hög kompetensnivå inom våra produkters tillämpningsområde, vilket bidrar till ökad säkerhet vid produktanvändningen. Vi följer alla relevanta EU-direktiv (CE) angående säkerhet och vi strävar efter att uppfylla kraven i enlighet med andra direktiv på andra marknader.

Markrättigheter för samhällen

Vi accepterar och stöder att markrättigheter för samhällen och ursprungsbefolkningar ska skyddas och värnas om.

3.    Miljöansvar

Vi förstår att miljöansvar är en förutsättning för överlevnad och välgång för alla levande varelser. Det är därför viktigt för oss att våra produkter designas, produceras och distribueras utifrån ett miljöperspektiv. Vi, och våra affärspartners, tillämpar alltid befintlig miljölagstiftning.

Miljöskydd

Vi främjar hållbarhet i alla aspekter av verksamheten, uppfyller kraven och standarderna för miljöskydd samt agerar på ett miljömedvetet sätt på alla platser där vi är verksamma. Vi strävar alltid efter miljöanpassade processer och en hänsynsfull användning av vår planets resurser.

Hållbara produkter

Vi arbetar aktivt för att optimera våra produkter ur ett materialanvändnings- och funktionsperspektiv. Syftet är att minimera negativ miljöpåverkan på använt material, samt minimera energiförbrukningen inom produkternas användningsområden. Vi strävar även efter att göra dem helt återvinningsbara. Allt material som används i våra produkter måste uppfylla villkoren enligt de senaste REACH- och RoHS-direktiven och får inte innehålla material som står i konflikt med varandra, enligt EU-förordningen för material i konflikt och US Dodd-Frank Act.

Verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet och tillhandahåller produkter på ett sätt som minimerar negativ miljöpåverkan. Det övergripande syftet är att minimera negativ miljöpåverkan kopplad till alla våra aktiviteter, produkter och tjänster. Vi använder oss därför alltid utav försiktighetsprincipen vid miljöutmaningar.

4.    Styrning och övervakning av koden

Denna kod är godkänd av Piabs styrelse. Alla anställda ska känna till vår Uppförandekod och andra policyer som är relevanta för deras jobb och tillämpa dem i deras arbete. Detta säkerställs genom årlig obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare. Chefer ansvarar för att säkerställa att koden är känd av alla anställda inom sin respektive organisation och att, om tillämpligt, de nödvändiga delarna ingår i lokala regler och procedurer utöver de som ändå krävs för att följa lokal lagstiftning. Revisioner stöder övervakning av efterlevnad av denna kod.

På begäran måste en affärspartner, genom att tillhandahålla information och/eller låta Piab eller dess representant få tillgång till deras lokaler, verifiera, till vår rimliga belåtenhet, att de följer denna eller liknande Uppförandekod.

Brist på efterlevnad av koden

Överträdelser av denna Uppförandekod kommer alltid tas på allvar och kan leda till disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning av anställning. Dessutom kan överträdelse resultera i böter, villkorlig dom och/eller civilrättsliga skadestånd för oss som företag eller för en enskild anställd.

Våra affärspartners är ensamt ansvariga för att denna Uppförandekod eller liknande efterlevs, och ska informera Piab om de upptäcker överträdelse mot denna Uppförandekod i sin egen verksamhet.

Praktisk vägledning

I vårt dagliga arbete kan vi då och då ställas inför situationer som inte uttryckligen täcks av vår Uppförandekod eller andra policyer och vägledande dokument. Ofta är det en fråga om sunt förnuft eller tidigare erfarenheter. Om vi är osäkra på rätt beteende i en specifik situation bör vi ställa oss, eller diskutera med en kollega, följande frågor:

  • Verkar beteendet lagligt?
  • Är jag en bra förebild som gör detta?
  • Riskerar jag att bli beroende av någon genom mitt beteende?
  • Har jag fattat ett beslut eller en åtgärd som klarar noggrann granskning av media?

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.