Hoppa till innehåll

Villkor för tävlingen Transportörsjakten

I korthet: Jakten startar den 6 maj 2021 och pågår till den 30 november 2021. För att delta behöver du ange namnet på företaget som anmäler sig till tävlingen och en kontaktperson med kontaktuppgifter, samt skicka ett foto av Piab-transportören i drift och transportörens skylt, med ett inköpsbevis (fakturakopia, orderbekräftelse el. liknande) tillsammans med en beskrivning av vilket material det deltagande företaget använder Piab-transportören till.

Genom sitt deltagande godkänner anmälande företag att Piab har rätt att dela, visa, tillgängliggöra och exploatera och publicera alla bilder, videoupptagningar eller andra digitala media av transportören eller annan information som anmälande företag har skickat till Piab, på Piabs webbplats i kanaler på sociala medier och på annat sätt använda materialet för all form av marknadsföring och kampanjaktiviteter i hela världen. Anmälande företag godkänner dessutom att motta ett uppföljande samtal från en säljrepresentant från Piab (kan vara en tredje part). För att vinna och motta priset måste vinnaren ge ett pressmeddelande tillsammans med Piab med fotot eller videoupptagningen för offentlig och global marknadsföring. Priset är begränsat till standardversionen av piFLOW®p SMART, och Piab åtar sig inga kostnader på grund av tillvalda extra funktioner eller installationskostnader.

De fullständiga villkoren

 1. Inledning
  1. Dessa villkor gäller med hänsyn till alla inlämnade tävlingsbidrag i Transportörsjakten, där Piab söker den äldsta Piab vakuumtransportör som fortfarande är i drift. Genom sitt deltagande i Transportörsjakten godkänner anmälande företag att vara bundet till dessa villkor. Ett deltagande företag som inte godkänner dessa villkor ska inte delta i (lämna in något tävlingsbidrag till) tävlingen.
  2. Varje deltagande måste anmäla sig till Transportörsjakten enligt anvisningarna på Piabs webbplats eller kanaler i sociala medier.
  3. Deltagande i Transportörsjakten är gratis och kräver inga köp från Piab.
  4. Transportörsjakten som publiceras via Piabs kanaler i sociala medier är inte på något sätt sponsrad, rekommenderad eller hanterad av, eller sammankopplad med, Facebook, Instagram, LinkedIn eller annat socialt nätverk. Deltagaren lämnar sitt tävlingsbidrag till Piab AB och inte till någon annan part. Informationen som ges till Piab av deltagarna kommer att användas i enlighet med Piabs integritetspolicy, som kan läsas här, med reservation för vad som framgår på annat sätt av dessa villkor.
  5. Varken det faktum att Piab anordnar Transportörsjakten eller något annat i dessa villkor utgör Piabs åtagande att genomföra fortsatta, liknande eller andra tävlingar i framtiden.
  6. Piab ska inte på något som helst sätt vara ansvarigt för anspråk, förluster, skatter, avgifter, skador, kostnader, utgifter eller andra olägenheter som uppstår i anslutning, till följd av eller på grund av deltagandet i Transportörsjakten, vare sig om det drabbar en deltagare eller annan person, inklusive genom gottgörelse eller någon parts accepterande av eller användning av priset, oavsett om sådan kostnad, utgift, förlust eller skada var rimligen förutsebar eller rimligen skulle ha kunnat vara planerad av deltagaren eller Piab och huruvida det uppstår genom kontraktsbrott, åtalbar handling, försummelse, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt.
  7. I händelse av någon motsägelse mellan dessa villkor och någon reklam, marknadsinfrmation, publicering eller annat material med anknytning till Transportörsjakten ska dessa villkor äga företräde.
 2. Berättigande och begränsningar för deltagande
  1. För att vara berättigad till deltagande i Transportörsjakten:
   1. Måste deltagaren vara ett registrerat företag. Privatpersoner kan inte delta.
   2. Ingen anställd, chef eller företrädare för Piab, anställd, chef eller företrädare för någon person eller organisation som är involverad i Transportörsjakten eller familjemedlem till sådan person får delta i Transportörsjakten.
   3. Deltagaren måste ange namnet på företaget som anmäler sig till tävlingen och en kontaktperson med kontaktuppgifter, samt skicka ett foto av Piab-transportören i drift och transportörens skylt, med ett inköpsbevis (fakturakopia, orderbekräftelse el. liknande) tillsammans med en beskrivning av vilket material det deltagande företaget använder Piab-transportören till. Denna information skickas till e-postadressen som anges på Piabs webbplats –Transportörsjaktens startsida.
  2. Piab bestämmer ensidigt det högsta antalet deltagare i tävlingen och förbehåller sig rätten att när som helst stänga möjligheten att ansöka till tävlingen.
 3. Datum för start och stängning
  1. Transportörsjakten är öppen för ansökningar från det datum och den tid som anges på Piabs webbplats och/eller kanaler i sociala medier och stängs för ansökningar det datum och vid den tid som anges på Piabs webbplats och/eller kanaler i sociala medier. Om det inte anges på annat sätt gäller dessa datum och tider med tidszonen WET (västeuropeisk tid).
  2. Alla inkomna anmälningar före öppnandet eller efter stängningen av Transportörsjakten är ogiltiga och kommer inte att beaktas.
  3. Piab tar ingen hänsyn till anmälningar som inte har mottagits av Piab (oavsett orsak).
  4. Piab förbehåller sig rätten att avbryta eller komplettera Transportörsjakten och dessa villkor utan föregående meddelande i händelse av en katastrof, krig, civilt eller militärt upplopp, force majeur eller faktiskt eller förväntat brott mot gällande lag eller bestämmelse eller varje annan händelse utom Piabs kontroll eller om Piab på annat sätt bedömer det nödvändigt (efter eget gottfinnande). Varje ändring av Transportörsjakten kommer att meddelas deltagarna snarast.
 4. Bedömning
  1. Anmälningar till Transportörsjakten ska bedömas och vinnare utses baserat på den äldsta identifierade Piab vakuumtransportör som bevisas fortfarande vara i drift med hänsyn till inköps- eller installationsdatum.
  2. Om en deltagare inte uppfyller kraven för berättigande eller är föremål för någon begränsning för deltagande, begränsar Piabs rätt att använda något inlämnat material i marknadsföring eller kampanjmaterial på något sätt eller inte godkänner att ge ett pressmeddelande tillsammans med Piab i den form som fastställs av Piab ska sådan deltagare inte vara berättigad att utses till vinnare och kommer inte under några omständigheter att tilldelas priset.
  3. Alla beslut med hänsyn till alla frågor som har koppling till Transportörsjakten tas av Piab enligt eget gottfinnande och Piab ingår inte någon överenskommelse angående priset eller på annat sätt.
  4. Transportörsjakten och dessa villkor styrs uteslutande av gällande svensk lagstiftning och varje tvist är föremål för exklusiv jurisdiktion genom domstol i Sverige.
 5. Vinnare och priser
  1. Priset i tävlingen Transportörsjakten är en piFLOW®p SMART vakuumtransportör i standardutförande med konfigurering: PS.P120L.P6.76T.33.CBA.ES.0.CA.PLE.AAL.0.GB.
   Alla tillvalda extra funktioner eller installationskostnader ska betalas av vinnaren.
  2. Tävlingens vinnare kommer att meddelas om resultatet i Transportörsjakten via e-post senast 30 dagar efter tävlingens stängningsdatum och kommer att motta sitt pris senast 90 dagar efter stängningsdatumet, föremål för efterlevnad av dessa villkor.
  3. Piab kommer att göra rimliga ansträngningar för att kontakta vinnaren inom 30 dagar men om vinnaren inte svarar på Piabs försök att ta kontakt inom denna tid eller tillhandahåller en adress för leverans av priset eller inte uppfyller kraven för berättigande eller på annat sätt är oförmögen att följa dessa villkor (inklusive alla villkor angående pressmeddelanden och/eller marknadsföring), förbehåller sig Piab rätten att diskvalificera det anmälande företaget och erbjuda priset till nästa berättigade deltagare och därefter tills en vinnare hittas.
  4. Resultatet av Transportörsjakten kommer att annonseras på Piabs webbplats inom 30 dagar efter Transportörsjaktens stängningsdatum (förutsatt att vinnaren har utsetts inom denna tid). Deltagande företag godkänner att annonseringen kan innefatta namn och foto/video av den anmälda gamla Piab-vakuumtransportören och namn, ort eller region och land för det deltagande företaget.
  5. Inget kontant alternativ till priset erbjuds. Priset kan inte överlåtas. Priset är föremål för tillgänglighet och Piab förbehåller sig rätten att ersätta priset med ett annat pris av motsvarande värde utan föregående meddelande.
 6. Upphovsrätt och moraliska rättigheter
  1. Det deltagande företaget garanterar Piab att företaget självt står bakom ansökan, att det äger all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till eller i anslutning till allt material som skickas till Piab, och att Piabs användning av bidraget och allt material som inlämnats i anslutning till anmälan i enlighet med dessa villkor inte inkräktar på någon tredje parts immateriella rättigheter eller annan laglig rättighet.
  2. Det deltagande företaget garanterar i kraft av anmälan till Transportörsjakten Piab en exklusiv, global, royaltyfri, tidsobegränsad och oåterkallelig licens för kopiering, lagring, redigering, distribution, överföring och publicering av sådant deltagarens tävlingsbidrag i efterföljande publicerat material i kampanjer och i reklam, marknadsföring eller kampanjmaterial i alla medier via alla kanaler i hela världen för alla syften i anslutning till Piabs produkter/tjänster eller varje företag i Piab-gruppen utan ytterligare ersättning eller föregående meddelande till vinnaren eller annan deltagande.
  3. Det deltagande företaget medger uttryckligen härmed att Piab utan ersättning distribuerar inlämnat material i valfri publikation och media via Internet, trycksaker eller annan webbplats eller plattform. Material som skickas till Piab inklusive feedback och annan kommunikation av varje slag liksom inlämning av ett tävlingsbidrag till Transportörsjakten ska klassificeras som konfidentiellt. Piab ska ha rätt att reproducera, distribuera och offentligt publicera sådan feedback och material utan begränsning eller skyldigheter av något slag. Piab har även rätt att använda alla idéer, koncept, know-how eller metoder som framgår av sådana bidrag eller material för varje syfte.
  4. I den utsträckning gällande lag avstår deltagaren oåterkalleligen och ovillkorligen sina rättigheter att identifieras som utgivare av relevanta tävlingsbidrag och allt material eller information som har inlämnats till Piab i anslutning därtill, och att invända mot någon nedsättande behandling av dess tävlingsbidrag.
  5. Genom deltagandet i Transportörsjakten åtar sig varje deltagare att gottgöra och hålla Piab skadeslöst mot varje förlust, skada, anspråk, kostnad och utgift som Piab kan orsaka eller drabbas av på grund av sådan deltagares brott mot något av villkoren häri.
 7. Vad händer med tävlingsbidragen?
  1. Tävlingsbidragen sänds inte tillbaka. Piab rekommenderar därför deltagaren att behålla en kopia av sitt tvlingsbidrag.
 8. Publicering
  1. Piab avser att genomföra publiceringar i anslutning till tävlingen och prisutdelningen. Vinnaren godkänner därför att ett gemensamt pressmeddelande med foto och/eller videoupptagning används offentligt med beskrivning av hur den gamla Piab vakuumtransportören används samt avsedd användning av den vunna piFLOW®p SMART, och bekräftar att detta är ett villkor för att utses till vinnare i tävlingen.
  2. All information och alla personuppgifter som insamlas genom tävlingen kommer att användas i enlighet med Piabs integritetspolicy i syfte att kontakta deltagarna angående tävlingen samt i syfte att utfärda dessa villkor, och deltagaren och varje person som inlämnar någon information i anslutning till anmälan medger att Piab använder personuppgifterna i enlighet därmed. Varje deltagare i tävlingen godkänner vidare att bli kontaktad av en säljrepresentant från Piab (som kan vara en tredje part). För andra syften kommer inlämnad information inte att utlämnas till tredje part utan deltagarens föregående medgivande.
 9. Piabs kontaktuppgifter
  1. Pristävlingen drivs av Piab AB.
  2. Piabs registrerade adress är Sjöflygvägen 35, SE-18304 Täby, Sweden.
  3. Piab kan kontaktas:
   1. via post på adressen Piab AB, Box 4501, 183 04 Täby,
   2. genom kontaktformuläret på Piabs webbplats;
   3. på telefon +46(0)8 630 25 00,
   4. via e-post till adressen info-sweden@piab.com;
   5. med direktmeddelande på Piabs kanaler i sociala medier.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss