Przejdź do treści

Regulamin konkursu Polowanie

W skrócie: Konkurs Polowanie rozpoczyna się 6 maja 2021 r., a kończy 30 listopada 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy podać nazwę firmy zgłaszającej się do konkursu oraz dane osoby kontaktowej, a także przesłać zdjęcie działającego przenośnika Piab i jego etykiety oraz dołączyć dowód zakupu (kopia faktury, potwierdzenie zamówienia lub podobne) wraz z opisem, jaki materiał firma zgłaszająca się do konkursu transportuje obecnie za pomocą przenośnika Piab.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę, że firma Piab ma prawo do dzielenia się, wyświetlania, udostępniania i wykorzystywania oraz publikowania wszelkich zdjęć, filmów lub innych cyfrowych nośników przenośnika lub wszelkich innych informacji przesłanych przez uczestnika do firmy Piab, na stronie internetowej firmy Piab, w kanałach mediów społecznościowych, a także do wykorzystania ich w inny sposób we wszelkiego rodzaju działaniach i materiałach marketingowych i promocyjnych na całym świecie. Ponadto, uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymanie telefonu uzupełniającego od przedstawiciela handlowego firmy Piab (może to być firma zewnętrzna). Aby wygrać i otrzymać nagrodę, zwycięzca musi wydać wspólną informację prasową z firmą Piab ze zdjęciem i/lub filmem, który zostanie publicznie wykorzystany w światowych działaniach marketingowych. Nagroda jest ograniczona do standardowej wersji produktu piFLOWp SMART, a firma Piab nie ponosi żadnych kosztów związanych z dodatkami opcjonalnymi lub kosztami instalacji.

Regulamin w szczegółach

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich uczestników Konkursu Polowania, w którym firma Piab poszukuje najstarszego, wciąż działającego przenośnika podciśnieniowego firmy Piab. Biorąc udział w konkursie Polowanie, uczestnicy zgadzają się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jeżeli uczestnik nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie może brać udziału w konkursie.
  2. Każdy uczestnik musi wziąć udział w konkursie Polowanie zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej Piab lub w kanałach mediów społecznościowych.
  3. Udział w konkursie Polowanie jest bezpłatny (i nie jest wymagany zakup produktów firmy Piab).
  4. Konkurs Polowanie promowany za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych Piab nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany lub związany z serwisami Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, LinkedIn lub jakąkolwiek inną siecią społecznościową. Uczestnik przekazuje swoje dane firmie Piab AB, a nie jakiejkolwiek innej stronie. Informacje dostarczone firmie Piab przez uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności firmy Piab, dostępną tutaj, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
  5. Ani fakt, że firma Piab organizuje Konkurs Polowanie, ani żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie stanowi zobowiązania firmy Piab do przeprowadzania dalszych, podobnych lub innych konkursów w przyszłości.
  6. Firma Piab nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za jakiekolwiek roszczenia, straty, podatki, zobowiązania, szkody, koszty, wydatki lub inne niedogodności występujące w związku z, w wyniku lub wynikające z uczestnictwa w konkursie Polowanie, niezależnie od tego, czy zostały poniesione przez uczestnika czy jakąkolwiek inną osobę, w tym w związku z odkupieniem lub przyjęciem jakiejkolwiek części lub wykorzystaniem nagrody, niezależnie od tego, czy taki koszt, wydatek, strata lub szkoda były racjonalnie przewidywalne lub mogły być racjonalnie rozważone przez uczestników lub firmę Piab, i niezależnie od tego, czy wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób.
  7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem a wszelkimi materiałami reklamowymi, promocyjnymi, reklamowymi i innymi, dotyczącymi konkursu Polowanie lub z nim związanymi, pierwszeństwo ma niniejszy regulamin.
 2. Kwalifikowalność i ograniczenia wjazdu
  1. Aby móc wziąć udział w konkursie Polowanie:
   1. Uczestnicy muszą być osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub firmą. Osoby prywatne nie mogą brać udziału.
   2. W konkursie Polowanie nie może brać udziału żaden pracownik, członek kadry kierowniczej ani przedstawiciel firmy Piab, ani pracownik, członek kadry kierowniczej ani przedstawiciel jakiejkolwiek osoby lub organizacji zaangażowanej w przeprowadzenie konkursu Polowanie, ani żadna osoba pozostająca z taką osobą w stosunku rodzinnym.
   3. Uczestnicy muszą podać nazwę firmy zgłaszającej się do konkursu oraz dane osoby kontaktowej, a także przesłać zdjęcie działającego przenośnika Piab i jego etykiety oraz dołączyć dowód zakupu (kopia faktury, potwierdzenie zamówienia lub podobne) wraz z opisem, jaki materiał firma zgłaszająca się do konkursu transportuje obecnie za pomocą przenośnika Piab. Informacje te mają zostać wysłane na adres e-mail podany na stronie internetowej Piab – Strona docelowa konkursu Polowanie.
  2. Firma Piab, według własnego uznania, określi maksymalną liczbę zgłoszeń w konkursie i zastrzega sobie prawo do zamknięcia udziału w konkursie Polowanie w dowolnym momencie.
 3. Daty rozpoczęcia i zakończenia
  1. Konkurs Polowanie zostanie otwarty dla zgłoszeń w czasie i w dniu określonym na stronie internetowej Piab i/lub w kanałach mediów społecznościowych i podobnie zostanie zamknięty dla zgłoszeń w czasie i w dniu określonym na stronie internetowej Piab i w kanałach mediów społecznościowych. O ile nie podano inaczej, godziny i daty są ustawione na czas WET (czas zachodnioeuropejski).
  2. Wszelkie zgłoszenia otrzymane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu konkursu Polowanie będą nieważne i nie będą brały udziału w konkursie.
  3. Firma Piab nie będzie brała pod uwagę żadnych zgłoszeń nie otrzymanych przez firmę Piab (niezależnie od przyczyny).
  4. Firma Piab zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany konkursu Polowanie oraz niniejszego regulaminu bez uprzedzenia w przypadku katastrofy, wojny, zamieszek cywilnych lub wojskowych, działania siły wyższej, rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia będącego poza kontrolą firmy Piab, lub jeśli firma Piab uzna to za konieczne (według własnego uznania). O wszelkich zmianach w konkursie Polowanie uczestnicy zostaną powiadomieni tak szybko, jak to będzie możliwe.
 4. Oceny
  1. Prace w konkursie Polowanie zostaną ocenione, a zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie najstarszego zidentyfikowanego przenośnika podciśnieniowego firmy Piab, który, jak udowodniono, nadal działa, biorąc pod uwagę datę zakupu/instalacji.
  2. Jeśli uczestnik nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych lub podlega jakimkolwiek ograniczeniom związanym ze zgłoszeniem, ogranicza prawo firmy Piab do wykorzystania w jakikolwiek sposób przesłanych materiałów w materiałach marketingowych lub promocyjnych, lub nie zgadza się na sporządzenie wspólnej informacji prasowej z firmą Piab w formie określonej przez firmę Piab, taki uczestnik nie będzie miał prawa do bycia uznanym za zwycięzcę i w żadnym wypadku nie będzie miał prawa do nagrody.
  3. Wszelkie decyzje dotyczące wszystkich spraw związanych z konkursem Polowanie będą podejmowane przez firmę Piab według jej wyłącznego uznania i firma Piab nie będzie zawierać żadnych umów dotyczących nagrody lub innych.
  4. Konkurs Polowanie oraz niniejszy regulamin podlegają wyłącznie szwedzkiemu prawu materialnemu, a wszelkie spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów szwedzkich.
 5. Zwycięzcy i nagrody
  1. Nagrodą w konkursie Polowanie jest przenośnik podciśnieniowy piFLOW®p SMART w wersji standardowej z konfiguracją: PS.P120L.P6.76T.33.CBA.ES.0.CA.PLE.AAL.0.GB.
   Wszelkie opcjonalne dodatki lub koszty instalacji zostaną poniesione przez zwycięzcę.
  2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu Polowanie pocztą elektroniczną nie później niż 30 dni od daty zakończenia konkursu i otrzymają nagrodę nie później niż 90 dni od daty zakończenia konkursu, pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.
  3. Firma Piab podejmie uzasadnione starania, aby skontaktować się ze zwycięzcą nagrody w ciągu 30 dni, ale jeśli zwycięzca nie odpowie w tym czasie na próby powiadomienia ze strony firmy Piab, nie poda adresu do dostarczenia nagrody, nie spełni któregokolwiek z wymagań kwalifikacyjnych lub w inny sposób nie będzie w stanie spełnić warunków niniejszego regulaminu (w tym warunków dotyczących informacji prasowych i/lub marketingu), firma Piab zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania takiego uczestnika i zaoferowania nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi, a następnie aż do wyłonienia zwycięzcy.
  4. Wyniki konkursu Polowanie zostaną ogłoszone na stronie internetowej Piab w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu (pod warunkiem, że zwycięzca zostanie wyłoniony w tym czasie). Uczestnicy zgadzają się, że ogłoszenie może zawierać nazwę i zdjęcie/film zgłoszonego starego przenośnika próżniowego firmy Piab, nazwę, miasto lub region i kraj firmy uczestnika.
  5. Nie będzie oferowana żadna pieniężna alternatywa dla nagrody. Nagroda jest niezbywalna. Nagroda jest zależna od dostępności, a firma Piab zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o równoważnej wartości bez powiadamiania o tym.
 6. Prawa autorskie i autorskie prawa osobiste
  1. Uczestnik gwarantuje firmie Piab, że stworzył swoje prace konkursowe, że jest właścicielem wszystkich praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w materiałach przesłanych do firmy Piab lub z nimi związanych, oraz że wykorzystanie przez firmę Piab prac konkursowych i wszystkich materiałów przesłanych w związku z nimi, zgodnie z niniejszym regulaminem, nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich ani innych praw.
  2. Uczestnik, na mocy zgłoszenia do konkursu Polowanie, przyznaje firmie Piab wyłączną, obowiązującą na całym świecie, wolną od tantiem, wieczystą i nieodwołalną licencję na kopiowanie, przechowywanie, edytowanie, dystrybucję, przesyłanie i publikowanie pracy konkursowej takiego uczestnika w materiałach reklamowych po zakończeniu promocji oraz w materiałach reklamowych, marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach, za pomocą dowolnych środków na całym świecie, w dowolnym celu związanym z produktami/usługami firmy Piab lub dowolnej firmy należącej do grupy firm Piab, bez dodatkowego wynagrodzenia lub wcześniejszego powiadomienia zwycięzcy lub jakiegokolwiek innego uczestnika.
  3. Uczestnik niniejszym udziela firmie Piab wyraźnego pozwolenia na swobodne rozpowszechnianie jego zgłoszenia w dowolnej publikacji i mediach, zarówno online, offline, jak i w Internecie na dowolnej stronie lub platformie. Materiały przesłane do firmy Piab, w tym informacje zwrotne i inne wiadomości wszelkiego rodzaju, jak również zgłoszenie udziału w Konkursie Polowanie nie będą traktowane jako poufne. Firma Piab może swobodnie powielać, rozpowszechniać i publicznie prezentować takie opinie, materiały bez ograniczeń lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju. Firma Piab może również swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich materiałach lub przesyłkach w dowolnym celu.
  4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, uczestnik nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się swoich praw do bycia zidentyfikowanym jako autor odpowiednich prac konkursowych oraz wszelkich materiałów lub informacji przekazanych firmie Piab w związku z nimi, a także do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek uwłaczającego traktowania jego prac konkursowych.
  5. Biorąc udział w konkursie Polowanie, każdy uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę Piab przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami, kosztami i wydatkami, które mogą być poniesione przez firmę Piab z powodu naruszenia przez uczestnika któregokolwiek przepisu niniejszego regulaminu.
 7. Co się dzieje z przesłanymi materiałami?
  1. Prace konkursowe nie będą zwracane. Dlatego też firma Piab zachęca uczestnika do zachowania kopii swoich prac konkursowych.
 8. Reklama
  1. Firma Piab zamierza podjąć działania reklamowe związane z konkursem i przyznaniem nagrody. Zwycięzca wyraża zatem zgodę na publiczne wykorzystanie wspólnego komunikatu prasowego ze zdjęciem i/lub filmem wideo, opisującego poprzednie zastosowanie starego przenośnika podciśnieniowego firmy Piab oraz zamierzone zastosowanie wygranego urządzenia piFLOW®p SMART, a także przyjmuje do wiadomości, że jest to warunek uznania go za zwycięzcę konkursu.
  2. Wszystkie szczegóły i dane osobowe zebrane w ramach konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Piab dla celów kontaktowania się z uczestnikami w związku z konkursem oraz dla celów określonych w niniejszym regulaminie, a uczestnik i każda osoba przesyłająca jakiekolwiek informacje w związku z konkursem wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Piab danych osobowych zgodnie z tą polityką. Każdy uczestnik konkursu wyraża ponadto zgodę na kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Piab (może to być osoba trzecia). Dla innych celów zebrane dane nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.
 9. Szczegóły dotyczące firmy Piab
  1. Ten konkurs z nagrodą jest prowadzony przez firmę Piab AB.
  2. Siedzibą firmy Piab jest Sj’flygvögen 35, SE-18304 Täby, Szwecja.
  3. Z firmą Piab można się skontaktować:
   1. pocztą, korzystając z adresu pocztowego Piab AB, P.O. Box 4501, SE-18304 Täby, Szwecja
   2. za pomocą formularza kontaktowego na stronie Piab;
   3. telefonicznie, pod numerem +46(0)8 630 25 00;
   4. pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail info-sweden@piab.com;
   5. poprzez bezpośrednią wiadomość na kanałach mediów społecznościowych Piab.

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię