Przejdź do treści

Kodeks postępowania

Prawdziwa firma sukcesu tworzy wartości dla swoich klientów, dostawców, partnerów, właścicieli, pracowników i społeczeństwa oparte na etyce pracy.

Zasady ogólne

Grupa Piab jest zobowiązana:

  • działać zgodnie z prawem i przepisami kraju, w którym działa
  • wykazywać zaangażowanie i promować odpowiedzialne praktyki biznesowe w polityce, decyzjach i działaniach firmy
  • stosować zasady polityki firmy w procesach krytycznych.

Zasady biznesu

Etyka biznesu

Popieramy sankcje ONZ i ograniczenia działalności gospodarczej w krajach, które są wskazane przez ONZ.

Stosujemy się do monitorowania wskaźników ryzyka US Export.

Przeciwdziałanie korupcji

Prowadzimy działalność firmy zgodnie z metodami prawnymi i etycznymi, bez akceptowania żadnej formy wymuszania lub łapownictwa.

Przedstawiciele Grupy Piab nie mogą oferować klientom, potencjalnym klientom, dostawcom, konsultantom, rządom, agencjom rządowym ani żadnym przedstawicielom takich podmiotów, żadnych nagród lub korzyści z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub przyjętych praktyk biznesowych, w celu uzyskania lub utrzymania działalności gospodarczej lub uzyskania jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści.

Pracownicy Grupy Piab nie przyjmują płatności, prezentów ani innego rodzaju zwrotu kosztów od osób trzecich, które mogłyby mieć wpływ na ich obiektywność przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Pranie brudnych pieniędzy

Grupa Piab nie akceptuje, nie ułatwia i nie wspiera prania pieniędzy.

Konflikt interesów

Wszyscy przedstawiciele Grupy Piab powinni prowadzić swoje sprawy osobiste i finansowe w taki sposób, aby nie kolidowały lub wydawały się być sprzeczne z interesem Grupy.

Prywatne interesy pracowników nie powinny mieć wpływu na ich decyzje i orzeczenia w wykonywaniu swoich obowiązków jako przedstawiciela Grupy. 

Oferta dla klientów

Grupa Piab zapewnia, że jej produkty spełniają wszystkie obowiązujące wymogi.

Grupa Piab zobowiązuje się do konstruowania swoich produktów skupiając się na jakości, bezpieczeństwie oraz ochronie środowiska.

Marketing i sprzedaż

Grupa Piab zobowiązuje się przedstawiać swoje produkty i usługi w przejrzysty sposób a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Grupa Piab zobowiązuje się do nie tworzenia fałszywych oświadczeń lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących swoich produktów lub ich wydajności, w tym funkcji bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Uczciwa konkurencja

Grupa Piab zobowiązuje się w pełni przestrzegać zasad uczciwej konkurencji.

Grupa Piab zobowiązuje się do nie wymieniania się informacjami lub zawierania umów lub porozumień z konkurencją, klientami lub dostawcami w sposób, który wpływał by sytuację na rynku lub na wynik postępowania przetargowego.

Grupa Piab zobowiązuje się do stosowania legalnych metod przy zbieraniu informacji na temat swoich konkurentów.

Prawa człowieka

Popieramy i działamy zgodnie z postanowieniami United Nations Human Rights www.ohchr.org i Intl. Labour Standards oraz Konwencją ILO www.ilo.org.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Wszyscy pracownicy mają równe szanse w oparciu o kompetencje, doświadczenie i wyniki bez względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne lub pochodzenie etniczne.

Wszyscy pracownicy mają prawo do traktowania z szacunkiem. Dyskryminacja, molestowanie fizyczne lub werbalne, czy jakieś nielegalne zagrożenia nie są tolerowane.

Stanowisko pracy

Warunki niezbędne do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy powinny być dostępne dla wszystkich pracowników Grupy Piab.

Praca przymusowa

Grupa Piab zobowiązuje się do nie podejmowania lub wspiera pracy przymusowej. Grupa Piab nie wymaga żadnego depozytu i nie konfiskuje dokumentów tożsamości pracownika. Pracownicy mają prawo do rozwiązania stosunku pracy zawiadamiając o tym pracodawcę zgodnie z prawem i umową o pracę.

Praca dzieci

Praca dzieci nigdy nie zostanie zaakceptowana, ani w Piab ani u partnerów biznesowych. Minimalny wiek zatrudnienia jest wiekiem ukończenia obowiązku szkolnego, ale nigdy nie mniej niż 15 lat.

Wolność zrzeszania się

Wszyscy pracownicy mogą swobodnie łączyć się tworząc związki zawodowe lub negocjować układy zbiorowe. Grupa Piab respektuje uznane związki zawodowe.

Uczciwe warunki zatrudnienia

Wszyscy pracownicy mają prawo do uczciwych i rozsądnych warunków zatrudnienia. Grupa Piab powinna stosować się do obowiązujących przepisów prawa i standardów branżowych.

Odpowiedzialność za środowisko

Zobowiązujemy się do rozwijania i promowania produktów oraz usług, które ze względu na swoją wysoką wydajność przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju globalnego. Naszym największym wkładem w środowisko jest sprzedaż naszych energooszczędnych produktów.

Zobowiązujemy się dążyć do ograniczenia emisji substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych odpadów. Minimalizacja zużycia energii i rzadkich zasobów.

Zobowiązujemy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

Prywatność

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób i używamy danych osobowych wyłącznie w sposób właściwy oraz zgodny z prawem, jak to opisano w Polityka prywatności.

Zbieramy wyłącznie dane osobowe potrzebne nam do dostarczania naszych usług i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Chronimy poufność i spójność danych osobowych naszych klientów, pracowników oraz partnerów i używamy tych danych wyłącznie w celach, w jakich je zebraliśmy.

Działamy wg zasady transparentności, na życzenie udostępniamy informacje i oferujemy wybór w kwestii użytku danych.

Usuwamy lub anonimizujemy dane, które nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, bierzemy także odpowiedzialność za zgodność naszych działań z prawem i wymagamy tego samego od naszych dostawców.

Odpowiedzialność za zgodność

Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich operacji Piab oraz do każdej ze stron, która uczestniczy w działalności biznesowej Piab.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za wyszukiwanie informacji w celu zrozumienia i przestrzegania lokalnych przepisów prawa oraz Kodeksu Postępowania Grupy Piab.

Pracownicy, klienci i inni partnerzy powinni zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu Postępowania do swoich przełożonego lub, jeśli nie jest to możliwe, dowolnym członkom kierownictwa wyższego szczebla.

Obowiązkiem każdego kierownika jest wyjaśnienie oraz komunikowanie naszych wartości i Kodeksu Postępowania, jak również zapewnienie zrozumienia i przestrzegania ich przez wszystkich pracowników.

Wymagania dotyczące partnerów biznesowych

Grupa Piab zachęca swoich partnerów handlowych do stosowania standardów prowadzenia działalności zgodnych z zasadami niniejszego Kodeksu Postępowania.

Nasz Serwis Zgłaszania Nieprawidłowości (whistleblowing)

https://report.whistleb.com/pl/Piab

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię