Hoppa till innehåll

Piabs Uppförandekod

Ett verkligt framgångsrikt företag skapar värde baserat på solid arbetsetik till sina kunder, leverantörer, partners, ägare, medarbetare och samhället.

Generella principer

Piab-koncernen ska:

  • Följa lagar och förordningar i varje land där det är verksamt.
  • Visa och främja sitt engagemang för ansvarsfull affärspraxis i politik, beslut och verksamhet.
  • Integrera principerna för denna politik i kritiska processer.

Affärsprinciper

Affärsetik

Vi stöder FN:s rekommendationer om sanktioner och begränsningar av affärsverksamheten i de länder som framhävs av FN.

Vi stöder "Red flag indicators" för US Export Control.

Anti-korruption

Vi skapar affärer med juridiska och etiska metoder utan att acceptera någon form av utpressning eller mutor.

Företrädare för Piab-koncernen får inte erbjuda kunder, potentiella kunder, leverantörer, konsulter, regeringar, myndigheter av regeringar eller någon företrädare för sådana enheter några belöningar eller förmåner som strider mot gällande lagar eller etablerade affärspraxis strängare än gällande lagar, för att erhålla eller behålla företag eller att vinna någon annan felaktig fördel. 

Piab-koncernens anställda får inte acceptera betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje part som kan påverka eller verkar påverka deras objektivitet i sina affärsbeslut. 

Penningtvätt

Piab-koncernen får inte acceptera, underlätta eller stödja penningtvätt.

Intressekonflikt

Alla företrädare för Piab-koncernen ska bedriva sina privata och andra externa aktiviteter och ekonomiska intressen på ett sätt som inte strider mot eller verkar strida mot koncernens intressen.

Anställdas privata intressen får inte påverka eller verka att påverka, deras bedömning eller handlingar i utövandet av sina uppgifter som representanter för koncernen. 

Kunderbjudande

Piab-koncernen ska se till att dess produkter uppfyller alla tillämpliga regelverkskrav.

Piab-koncernen ska utforma sina produkter med fokus på våra kärnvärden för kvalitet, säkerhet och miljövård.

Marknadsföring och försäljning

Piab-koncernen ska presentera sina produkter och tjänster exakt och följa gällande lagstadgade och rättsliga krav.

Piab-koncernen får inte göra falska påståenden eller ge vilseledande uppgifter om sina produkter eller deras prestanda, inklusive produktens säkerhets- och miljöegenskaper.

Rättvis konkurrens

Piab-koncernen ska konkurrera på ett rättvist sätt och med integritet.

Piab-koncernen får inte utbyta information eller ingå avtal eller överenskommelser med konkurrenter, kunder eller leverantörer på ett sätt som på ett otillbörligt sätt påverkar marknaden eller resultatet av en budgivningsprocess.

Piab-koncernen ska använda legitima metoder för att samla in information om våra konkurrenter.

Mänskliga rättigheter

Vi stöder och ska agera i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter www.ohchr.org och internationella arbetsstandarder, ILO-konventionen www.ilo.org.

Icke-diskriminering

Alla anställda ska ha lika möjligheter baserade på kompetens, erfarenhet och prestanda oberoende av kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, facklig anslutning, social bakgrund eller etniskt ursprung.

Alla anställda ska behandlas med respekt.  Diskriminering, fysiska eller verbala trakasserier eller eventuella olagliga hot tolereras inte.

Arbetsplatspraxis

De nödvändiga förutsättningarna för en säker och hälsosam arbetsmiljö ska ges för alla Piab-koncernens anställda.

Tvångsarbete

Piab-koncernen får inte delta i eller stödja tvångsarbete, bindande eller obligatoriskt arbete, och Piab-koncernen ska inte heller kräva någon form av deposition eller konfiskera identifieringshandlingar från anställda.  Det är fritt för anställda att lämna sin anställning efter rimligt varsel enligt lag och kontrakt.

Barnarbete

Barnarbete är aldrig accepterat, varken hos Piab eller hos affärspartner.  Minsta anställningsålder är åldern för grundskolan, men aldrig mindre än 15 år.

Frihet av association

Alla anställda kan gå med i eller inte gå med i fackföreningar och att förhandla kollektivt. Piab-koncernen ska respektera de erkända fackföreningarna.

Rättvisa anställningsvillkor

Alla anställda ska ha rättvisa och rimliga villkor.  Piab-koncernen ska följa gällande lagar och industristandarder.

Miljöansvar

Vi ska sträva efter att utveckla och erbjuda produkter och tjänster som med hög prestanda bidrar till en hållbar värld. Vårt största bidrag till miljön är att sälja våra energibesparande produkter.

Vi ska sträva efter att begränsa utsläpp av skadliga ämnen och skadligt avfall.  Minimera användningen av energi och knappa resurser.

Vi ska alltid följa gällande miljölagstiftning.

Integritet

Vi respekterar alla personers rätt till integritet genom att endast använda personuppgifter lagligt och rättvist enligt beskrivningen i Integritetspolicyn.

Vi samlar bara in relevanta personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

Vi skyddar konfidentialiteten och integriteten hos våra kunders, anställdas och partners personuppgifter och använder dem bara för det ändamål informationen har samlats in.

Vi är transparenta, vi gör informationen tillgänglig på begäran och vi tillhandahåller valmöjligheter när det gäller hur personuppgifter används.

Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för, och vi tar ansvar för att följa lagen och kräver att våra leverantörer agerar på samma sätt.

Ansvar för överensstämmelse

Uppförandekoden är tillämplig på alla Piab-verksamheter och till någon part som bidrar till Piabs affärsverksamhet.

Det är alla anställdas ansvar att söka information för att förstå och följa lokala lagar och Piab-koncernens uppförandekod.

Anställda, kunder och andra partners förväntas anmäla eventuella misstänkta lagöverträdelser eller uppförandekoden till deras överordnade, eller om det inte är lämpligt eller möjligt, till någon medlem av ledningsgruppen.

Det är varje ledares ansvar att förklara, öka medvetenheten och se till att våra värderingar och uppförandekoder förstås och uppfylls av alla anställda.

Krav på affärspartner

Piab-koncernen uppmuntrar sina affärspartners att tillämpa standarder för affärsbeteende som överensstämmer med principerna i denna uppförandekod.

Visselblåsartjänst

Följ länken till vår externa Visselblåsartjänst:
https://report.whistleb.com/en/Piab

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss