Przejdź do treści

Ogólne warunki handlowe firmy Piab Polska Sp. z o.o.

Piab oferuje wysoki poziom komfort naszym klientom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Warunki handlowe dokładnie określają je.

Ogólne warunki handlowe firmy Piab Polska Sp. z o.o.
01/10/2014r.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Ogólne warunki handlowe obowiązują wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, osoby prawne prawa publicznego lub odrębnego mienia publiczno-prawnego w rozumieniu art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.).
1.2 Wszelkie dostawy, usługi oraz oferty Piab Polska Sp. z o.o. następują wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych. Stanowią one część wszelkich umów zawieranych przez Piab Polska Sp. z o.o. z partnerami Piab Polska Sp. z o.o. (zwanymi dalej „Klientami”) a dotyczących dostaw oraz usług realizowanych przez Piab Polska Sp. z o.o.. Są one ustalane z Klientami w czasie dokonywania pierwszego zlecenia i obowiązują także w przypadku wszelkich przyszłych zleceń, nawet wówczas gdy nie została zwrócona ponownie uwaga na ich obowiązywanie.
1.3 Obowiązują wyłącznie ogólne warunki handlowe, ewentualne odbiegające od nich warunki Klienta mają zastosowanie jedynie wtedy, jeżeli zostały wyraźnie pisemnie zaakceptowane przez Piab Polska Sp. z o.o.. Dotyczy to także sytuacji, w których dostawy są realizowane bez zastrzeżeń, a firma Piab Polska Sp. z o.o. zna ewentualne odbiegające warunki Klienta.

2. Oferta, Przedmiot umowy
2.1 Wszelkie oświadczenia Piab Polska Sp. z o.o. określające postanowienia umowy, składane ustnie lub pisemnie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksy cywilnego, chyba że co innego wynika z treści takiego oświadczenia.
2.2 Zamówienia oraz zlecenia stają się wiążące, gdy zostaną potwierdzone pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia lub zlecenia.
2.3 Klienci składający zamówienie po raz pierwszy powinni do niego dołączyć:

 • aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej ,
 • aktualną umowę spółki /dla spółek/,
 • decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON,
 • aktualną informację o wysokości zaciąganych zobowiązań /dla spółek z o.o./.

2.4 W zakresie rodzaju, zakresu oraz czasu dostawy lub usługi miarodajne jest pisemne potwierdzenie zlecenia uwzględniając niniejsze ogólne warunki handlowe. Potwierdzenie zlecenia oddaje w pełni wszelkie ustalenia dotyczące przedmiotu umowy dokonane pomiędzy Piab Polska Sp. z o.o. a Klientem. Ustne zobowiązania złożone przez Piab Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy są z prawnego punktu widzenia niewiążące, a ustalenia ustne muszą zostać zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia, o ile nie wynika z nich jednoznacznie, iż są one wiążące.
2.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartych porozumień, włączając niniejsze ogólne warunki handlowe, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formę pisemną uznaje się za zachowaną także przy przesłaniu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, o ile wiadomość wysłana została z potwierdzeniem odczytu.
2.6 Całkowite lub częściowe anulowanie potwierdzonych zleceń przez Klienta powoduje konieczność zapłaty kwoty stanowiącej minimum 20% wartości złożonego zamówienia brutto.
2.7 Dane Piab Polska Sp. z o.o. odnośnie przedmiotu dostawy lub usługi (np. wymiary, tolerancje, dane techniczne) oraz ich graficzne ilustracje wykonane przez Piab Polska Sp. z o.o. (np. rysunki, ilustracje) są jedynie zbliżone, chyba że ich umowna użyteczność warunkowana jest ich dokładną zgodnością. Nie są one gwarantowanymi cechami produktów, ale opisem lub oznaczeniem dostawy lub usługi. Zwyczajowe odchylenia na skutek przepisów prawa lub przedstawiające udoskonalenia jak i zastępowanie części konstrukcyjnych równowartościowymi częściami jest  dopuszczalne, o ile nie wpływa to negatywnie na wynikającą z umowy użyteczność.

2.8 Gwarantowane właściwości lub zapewnienia dotyczące trwałości oraz cech wymagają uzgodnień w formie pisemnej.

3. Ceny
3.1 Jeżeli z potwierdzenia przyjęcia zlecenia nie wynika inaczej, ceny podane są w PLN i nie zawierają kosztów dostawy oraz obowiązującego podatku VAT.

4. Warunki płatności
4.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszelkie płatności dokonywane będą w wysokości brutto (należność netto + VAT) w terminie 7 dni od wystawienia przez Piab Polska Sp. z o.o. faktury VAT. Piab Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania dostaw jedynie za przedpłatą lub pobraniem. Dostawy towarów dokonywane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej będę dokonywane za nieodwołalną akredytywą lub przedpłatą lub po złożeniu podobnego zabezpieczenia wartości (jak np. gwarancja bankowa).
4.2 Niezależnie od określenia celu płatności przez Klienta, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet starszych długów, kosztów, odsetek oraz w ostatniej kolejności na poczet należności głównej.
4.3 Potrącenie należności Klienta z kwot należnych Piab Polska Sp. z o.o. może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym.
4.4 Za termin zapłaty uznawana będzie data wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy Piab Polska Sp. z o.o. W przypadku opóźnienia Klienta przy regulowaniu płatności – nie wyłączając możliwości dochodzenia dalszych roszczeń — naliczone zostaną ustawowe odsetki.
4.5 Piab Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonania pozostałych dostaw lub usług jedynie po uiszczeniu opłaty lub złożeniu zabezpieczenia. Jeżeli po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach wpływających na znaczne zmniejszenie wiarygodności kredytowej Klienta oraz grożących nieuregulowaniem otwartych płatności wynikających z umowy (oraz pozostałych indywidualnych zleceń w zakresie umowy ramowej) na rzecz Piab Polska Sp. z o.o. może wstrzymać to dostawę.

5. Dostawy i terminy dostaw
5.1 Dostawy następują w zależności od dostępności loco Piab Polska Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Astronomów 1 lub loco Centralny Magazyn Piab znajdujący się pod adresem Piab European Supply Unit, Otto-Hahn Strasse 14, 35510 Butzbach.
5.2 Ustalone przez Piab Polska Sp. z o.o. okresy oraz terminy dostaw mogą ulec zmianie, o czym Piab Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Klienta oraz jednocześnie wskaże nowy termin dostawy. W razie uzgodnionej wysyłki okresy oraz terminy dostaw dotyczą czasu przekazania do spedytora, przewoźnika lub podmiotu, któremu powierzono transport.
5.3 Jeżeli do zwłoki dojdzie na skutek działania siły wyższej lub okoliczności znacznie utrudniających lub uniemożliwiających dostawę jak np. wystąpienie trudności z uzyskaniem materiałów, awarie, strajki, lokauty, brak personelu, brak środków transportu, zarządzenia urzędowe itp., także występujące u dostawców lub poddostawców, dostawa lub usługa może zostać przedłużona o czas występowania przeszkody przedłużony o czas niezbędny do ponownego rozruchu.
5.4 W przypadku okresu trwania przeszkody dłuższego niż trzy (3) miesiące Klient, po wyznaczeniu stosownego terminu, uprawniony jest do odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części oraz żądania zwrotu ewentualnie wpłaconych zaliczek przy wyłączeniu możliwości dochodzenia wykraczających poza powstałą w wyniku opóźnienia szkodę rzeczywistą.
5.5 Jeżeli towar nie zostanie w części lub całości odebrany przez Klienta w okresie dziesięciu dni po potwierdzonym terminie lub, w przypadku dostawy na żądanie, łącznie z żądaniem dostawy częściowej, w przeciągu 10 dni od dnia potwierdzonego terminu dostępności, Piab Polska Sp. z o.o. będzie uprawniona do:

a) przesunięcia zamówienia Klienta do następnej dostępności, tj. po wyznaczeniu stosownego terminu oraz jego upłynięciu rozporządzania przedmiotem dostawy w całości lub części oraz wykonania dostawy na rzecz Klienta w wydłużonym terminie, lub
b) do złożenia przedmiotu dostawy do magazynu i żądania zapłaty opłaty magazynowej w wysokości 0,5 % wartości zlecenia za każdy rozpoczęty tydzień składowania, lub
c) po nieskutecznym upływie wyznaczonego terminu — do anulowania zlecenia w części lub całości oraz żądania uiszczenia opłaty anulacyjnej w wysokości minimum 20% brutto wartości anulowanego zlecenia.
5.6 Piab Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia dalszych lub wyższych kosztów magazynowych.
5.7 W przypadku odbioru własnego Piab Polska sp. z o.o. przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

6. Miejsce wykonania umowy, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór
6.1 O ile nie postanowiono inaczej miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań z umowy jest Gdańsk, ul. Astronomów 1. Jeżeli Piab Polska Sp. z o.o. wykonuje również instalację, miejscem wykonania umowy jest miejsce, w którym wykonywana jest instalacja.
6.2 O rodzaju wysyłki oraz opakowania decyduje Piab Polska Sp. z o.o. w ramach swoich zobowiązań.
6.3 Ryzyko przechodzi na Klienta najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, któremu powierzono transport. Dotyczy to także dostaw częściowych lub przejęcia przez Piab Polska Sp. z o.o. także innych usług (np. wysyłki lub instalacji). Jeżeli opóźnienie w realizacji przesyłki lub przekazania zamówienia wynika z okoliczności zawinionych przez Klienta, ryzyko przechodzi na Klienta z dniem, w którym przedmiot dostawy został przygotowany do wysyłki, o którym to fakcie poinformowano Klienta.
6.4 Przesyłka zostanie ubezpieczona od kradzieży, zniszczenia, szkód transportowych, szkód powstałych na skutek działania ognia lub wody oraz pozostałych ryzyk podlegających ubezpieczeniu jedynie na wyraźne życzenie Klienta oraz na jego koszt.
6.5 Rzecz nabyta uznawana jest za odebraną, gdy:

 • zrealizowano dostawę oraz — jeżeli w zakresie zamówienia Piab Polska Sp. z o.o.pozostaje także instalacja — instalację
 • od czasu dostawy lub instalacji minęło dwanaście (12) dni roboczych lub zleceniodawca rozpoczął użytkowanie nabytej rzeczy (np. uruchamiając instalację), a od dostawy lub instalacji minęło sześć (6) dni roboczych, oraz
 • Klient nie dokonał odbioru w określonym terminie z innego powodu niż z powodu usterki zgłoszonej Piab Polska Sp. z o.o., uniemożliwiającej wykorzystywanie rzeczy nabytej lub je znacznie utrudniającej.

7. Roszczenia z tytułu wad, ograniczenie odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązek dokonania kontroli
7.1 Klient zobowiązany jest dokładnego sprawdzenia przedmiotu niezwłocznie po jego odebraniu we wskazanym miejscu. Jeżeli w przeciągu pięciu (5) dni roboczych od dostarczenia towaru, odkrycia wady lub chwili jej ujawnienia przy normalnym użytkowaniu, wady uznaje się za zaakceptowane. Klient zobowiązany jest do zgłosić stwierdzeni wady pisemnie, na adres Piab Polska Sp. z o.o. Na żądanie Piab Polska Sp. z o.o. należy odesłać Piab Polska Sp. z o.o. przedmiot dostawy na koszt Piab Polska Sp. z o.o. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wad Piab Polska Sp. z o.o. poniesie koszt najkorzystniejszego cenowo sposobu dostawy; nie dotyczy to sytuacji, w której koszt ten ulegnie podwyższeniu z uwagi na inne miejsce pozostawania przedmiotu dostawy, niż miejsce
jego zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
7.2 W przypadku terminowego oraz uzasadnionego zgłoszenia wad Piab Polska zobowiązuje się, zgodnie z własnym wyborem, dostarczyć wolny od wad towar w ramach wymiany lub usunąć wadę na miejscu lub we własnym zakładzie. W przypadku trzech nieudanych prób usunięcia wad Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3 Piab Polska Sp. z o.o. nie ponowi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta mogące powstać w wyniku awarii dostarczonego przedmiotu .
7.4 Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi wygasają w przypadku:
a) stwierdzenia, że Klient lub osoba trzecia, bez wyraźnej zgody Piab Polska Sp. z o.o. dokonał naprawy, modyfikacji lub ponownego doprowadzenia do stanu używalności przedmiotu.
b) Klient lub osoba trzecia utrudniała przeprowadzanie poprawek, dokonano uruchomienia niezgodnie z instrukcją Piab Polska Sp. z o.o.,
c) wada powstała na skutek nieprawidłowego lub niedbałego użytkowania lub na skutek normalnego zużycia.
7.5 Okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy od dostawy lub o ile wymagany jest odbiór — od odbioru.
7.6 Indywidulanie uzgadniane z Klientem dostawy przedmiotów używanych nie podlegają gwarancji z tytułu wad.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu zawinienia
8.1 Odpowiedzialność odszkodowawcza Piab Polska Sp. z o.o. niezależnie od jej przyczyny, w szczególności z tytułu niemożliwości świadczenia, zwłoki, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków przy wykonywaniu czynności umownych oraz czynności niedozwolonych, jeżeli wynikają one z zawinienia, ograniczona jest stosownie do postanowień punktu 8.
8.2 Piab Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku lekkiego niedbalstwa jej organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników oraz pozostałych osób wykonujących jej zobowiązania, jeżeli naruszenia nie dotyczą istotnych zobowiązań umownych. Do istotnych zobowiązań umownych zalicza się zobowiązanie do dostarczenia wolnego od istotnych wad przedmiotu dostawy oraz obowiązek świadczenia usług doradczych, obowiązek ochrony oraz opieki umożliwiający Klientowi zgodne z umową użytkowanie przedmiotu dostawy lub mające na celu zapewnienie ochrony życia oraz zdrowia personelu Klienta oraz jego własności przed powstaniem znacznych szkód.
8.3 Wymienione wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności w takim samym zakresie działają na korzyść organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników oraz pozostałych osób wykonujących zobowiązania Piab Polska Sp. z o.o..
8.4 Jeżeli Piab Polska Sp. z o.o. świadczyć będzie usługi informacji technicznej lub doradztwa, a udzielanie informacji tego rodzaju oraz świadczenie usług doradczych nie będzie należało do umownego zakresu usług, do jakich wykonania zobowiązana będzie Piab Polska Sp. z o.o., będzie to następować nieodpłatnie oraz przy wyłączeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
8.5 Ograniczenia wynikające z punktu 8 nie dotyczą odpowiedzialności Piab Polska Sp. z o.o. z tytułu działań umyślnych, z tytułu gwarantowanych właściwości, zagrożenia życia, zdrowia oraz nietykalności cielesnej lub odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

9. Zastrzeżenie prawa własności
9.1 W przypadku zawarcie z Klientem umowy sprzedaży Piab Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo własności przedmiotu do momentu całkowitego uregulowania wszelkich należności Klienta wobec Piab Polska Sp. z o.o. wynikających z takich umowy.
9.2 Klient przechowuje dla Piab Polska Sp. z o.o. zakupiony przedmiot nieodpłatnie. Klient zobowiązany jest do każdorazowego wskazywania na żądanie miejsca przechowywania przedmiotu.
9.3 W przypadku przetwarzania towaru przez Klienta przetwarzanie to odbywa się w imieniu oraz na rachunek Piab Polska Sp. z o.o. jako producenta, a Klient nabywa bezpośrednio własność lub — w przypadku przetwarzania z materiałów należących do większej liczby właścicieli, lub gdy wartość przetworzonej rzeczy jest większa niż wartość towaru zastrzeżonego — współwłasność (własność
w części ułamkowej) nowo wytworzonej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do wartości rzeczy nowo wytworzonej. W przypadku braku zajścia takiego nabycia własności u sprzedającego, kupujący już w chwili obecnej przekazuje swoją przyszłą własność lub — w wymienionym powyżej wypadku współwłasność — rzeczy nowo wytworzonej na rzecz Piab Polska Sp. z o.o. w charakterze zabezpieczenia. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie nierozerwalnie związany z innymi rzeczami lub w sposób nierozdzielny zmieszany i inna rzecz uznana zostanie jako rzecz główna, wówczas Klient, jeżeli rzecz główna stanowić będzie jego własność, przekaże na rzecz Piab Polska Sp. z o.o. w stosunku proporcjonalnym współwłasność nierozerwalnie związanej rzeczy w stosunku zgodnym z wytycznymi zdania 1.
9.4 Wszelkie należności Klienta wynikające z odsprzedaży lub z innego tytułu prawnego przysługujące mu od nabywcy Klient już w chwili obecnej odstępuje na rzecz Piab Polska Sp. z o.o.. To samo dotyczy pozostałych należności, które zastąpią towar zastrzeżony lub powstaną w związku z nim, jak np. roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia z tytułu niedozwolonych czynności w przypadku utraty lub zniszczenia. Klient zostaje niniejszym upoważniony do ściągania należności we własnym imieniu, jednakże upoważnienie to może zostać odwołane. Piab Polska Sp. z o.o. jest uprawniona do odwołania niniejszego upoważnienia jedynie w przypadku spieniężenia przedmiotów.
9.5 W przypadku niezgodnego z umową zachowania stron umowy, w szczególności zwłoki w regulowaniu płatności, Piab Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do zabrania towaru zastrzeżonego na koszt drugiej strony umowy lub w razie konieczności do żądania odstąpienia roszczenia o wydanie rzeczy wobec osób trzecich. Odebranie oraz zastaw towaru zastrzeżonego przez firmę nie oznacza odstąpienia od umowy.

10. Warunki zwrotów
10.1 Przyjęcie zwrotu towaru stanowi wyjątek i jest dobrowolnym działaniem ze strony Piab Polska Sp. z o.o. Przyjmowane zwroty towaru dotyczą wyłącznie:

 • towarów dostarczonych oraz zafakturowanych przez Piab Polska Sp. z o.o. oraz
 • w oryginalnym opakowaniu oraz pozostających w stanie nie budzącym zastrzeżeńoraz nadającym się do ponownej odsprzedaży oraz
 • takich, odnośnie których przyjęcie zwrotu zostało pisemnie potwierdzone przez Piab Polska Sp. z o.o..

10.2 Zwrot jest wykluczony, gdy:

 • wartość netto towaru opiewa na mniej niż 400 PLN i/lub
 • towar nie został nabyty bezpośrednio od Piab Polska Sp. z o.o. i/lub
 • data dostawy towaru jest starsza niż trzy (3) miesiące (licząc od terminu zgodnie z pkt 3(1) niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i/lub
 • dotyczy towarów nienadających się do ponownej odsprzedaży (np. towary nieujęte już w oficjalnym cenniku Piab Polska Sp. z o.o., towary wykonywane na specjalne zamówienie lub pod wymiar, lub produkty zmienione w międzyczasie pod względem technicznym) i/lub
 • produkt jest wyraźnie oznakowany jako niepodlegający zwrotowi.

Zwrot towaru jest wykluczony także, gdy opisany w punkcie 10.3. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przebieg realizacji nie został dochowany.

10.3 W przypadku zamiaru zwrotu towaru Klient winien - podawszy pisemnie numer produktu, zamówioną ilość, potwierdzenie otrzymania dostawy oraz numer faktury w przebiegu realizacji zamówienia w Piab Polska Sp. z o.o. - dokonać zapytania o możliwość dokonania zwrotu towaru. Piab Polska Sp. z o.o. po sprawdzeniu możliwości przyjęcia zwrotu towaru wyrazi na nie pisemnie zgodę lub odmówi udzielenia takiej zgody. Zwrot towaru nastąpi w przeciągu dwóch (2) tygodni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z wydaniem pisemnej zgody na przyjęcie towaru przez Piab Polska Sp. z o.o. Termin uznaje się za dochowany, jeżeli w okresie tym towar wpłynie do Piab Polska Sp. z o.o. Towar wpływający po tym terminie nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do
Klienta na jego koszt oraz ryzyko. Zwrotne odesłanie towaru następuje wyłącznie w zakresie
odpowiedzialności Klienta oraz na jego koszt. Obciąża go w szczególności ryzyko prawidłowego transportu (m. in. odpowiednia wielkość palet), pogorszenia, uszkodzenia oraz utraty towaru aż do chwili jego wpływu do Piab Polska Sp. z o.o.. Towary wysłane wymagające zapłaty za transport lub wysłane bez uprzedniej zgody Piab Polska Sp. z o.o. nie zostaną odebrane i zostaną odesłane
na koszt i ryzyko Klienta.
10.4 Piab Polska Sp. z o.o. uwzględnia wszelkie zwroty w nocie uznaniowej. Przyjęte zwroty towaru będą wynagradzane wartością towaru netto pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości minimum 20 % wartości towaru netto. Nota uznaniowa jest rozliczana na kolejnej fakturze dla Klienta. Zasadniczo nie wypłaca się kwoty uznania.
10.5 Reklamacje dotyczące not uznaniowych są akceptowane tylko, gdy dotyczą bieżącego miesiąca lub miesiąca poprzedniego.
10.6 Niniejsze warunki zwrotów mogą zostać w każdej chwili uzupełnione lub zmienione.

11. Postanowienia końcowe
11.1 Wszelkie spory wynikające ze stosunków handlowych pomiędzy Piab Polska Sp. z o.o. oraz Klientem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Piab Polska Sp. z o.o.
11.2 Jeżeli niektóre z powyższych postanowień lub postanowień uzgodnionych w ramach pozostałych porozumień są lub staną się nieważne, nie spowoduje to naruszenia skuteczności pozostałych postanowień oraz porozumień. W takim wypadku dla skutecznego postanowienia obowiązuje uregulowanie ustawowe. To samo obowiązuje w przypadku istnienia luk prawnych w ramach niniejszych postanowień.

 

0

Usuń wszystko

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.