Przejdź do treści

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks postępowania odnosi się do etycznego zachowania w naszym środowisku pracy, praktyk biznesowych oraz relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Powinniśmy zachowywać się właściwie wobec dotychczasowych i potencjalnych klientów, dostawców, pracowników, inwestorów i innych partnerów biznesowych, a także wobec społeczności, w których funkcjonujemy.

Niniejszy kodeks postępowania pozwala nam wcielać w życie nasze podstawowe wartości w codziennej pracy i zawiera wskazówki dotyczące tego, jak powinniśmy postępować

Kodeks postępowania zawiera wytyczne dotyczące aspektów związanych z

  • Jak przestrzegamy praw człowieka w naszej firmie, jak i poza nią
  • Jak dbamy o etykę w biznesie
  • Jak działamy w sposób odpowiedzialny za środowisko

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Piab (Piab) na całym świecie oraz do jej członków Zarządu. Ponadto oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi, w tym dostawcy, konsultanci i niezależni wykonawcy, będą przestrzegać standardów podobnych do tych, które znajdują odzwierciedlenie w naszym Kodeksie. Od naszych dostawców, a także innych osób, z którymi prowadzą interesy, w tym pracowników, podwykonawców i innych osób trzecich, oczekuje się ustanowienia i utrzymania odpowiednich systemów zarządzania oraz aktywnego przeglądu, monitorowania i modyfikowania procesów zarządzania i operacji biznesowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie postępowania.

Kodeks podzielony jest na cztery kluczowe obszary; Etyka i uczciwość w biznesie , Etyka społeczna, Odpowiedzialność za środowisko oraz zarządzanie i monitorowanie Kodeksu. W stosownych przypadkach Kodeks odwołuje się do bardziej szczegółowych polityk lub dokumentów przewodnich na poziomie grupy i/lub lokalnym. Jeśli jakiekolwiek lokalne zasady i dokumenty przewodnie różnią się od naszego Kodeksu Postępowania lub są z nim sprzeczne, niniejszy Kodeks będzie miał pierwszeństwo.

1. Etyka biznesu i uczciwość

Zgodność z prawem

Stosujemy się do obowiązujących przepisów, standardów i innych postanowień prawnych krajów, w których działamy. Jesteśmy świadomi stałego rozwoju międzynarodowych regulacji i norm społecznych oraz ciągle przyjmujemy te, które są ważne dla naszej firmy.

Konkurencja

Jesteśmy zobowiązani do uczciwej konkurencji. Należy przestrzegać przepisów prawa chroniących konkurencję, w szczególności przepisów antymonopolowych i innych przepisów regulujących konkurencję. Pracownikom nie wolno angażować się w żadne działania antykonkurencyjne, takie jak nielegalne ustalanie cen lub podziału rynków. Dalsze szczegóły są określone w naszej Dyrektywie antymonopolowej.

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu

Jesteśmy zobowiązani do zwalczania korupcji we wszystkich jej formach, w tym z wymuszeniami i łapówkarstwem. Żadna taka nielegalna działalność nie jest tolerowana ani w formie działania, ani zaniedbania ze strony naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych. Używamy odpowiednich środków, aby wspierać przejrzystość, uczciwy handel, odpowiedzialne przywództwo i odpowiedzialność firmy. Mamy przestrzegać obowiązującego prawa karnego dotyczącego korupcji. Dalsze szczegóły są określone w naszej Dyrektywie antykorupcyjnej.

Prezenty i rozrywka

Ani pracownicy firmy Piab, ani ktokolwiek działający w naszym imieniu nie może zabiegać, wręczać ani przyjmować, bezpośrednio lub pośrednio, prezentów, gratyfikacji, dodatków lub korzyści, które mogą mieć wpływ na obiektywność odbiorcy lub są uznawane za nieuzasadnione w danym kontekście. Jednakże jesteśmy świadomi i akceptujemy, że rzadkie, skromne – i w kontekście biznesowym – uzasadnione prezenty lub zaproszenia mogą wnieść cenny wkład w nasze relacje biznesowe. Dalsze szczegóły są określone w naszej Dyrektywie antykorupcyjnej.

Brak współudziału

Firma Piab i nasi pracownicy zachowują poufność w stosunku do tajemnic handlowych naszych partnerów biznesowych. Przekazywanie poufnych informacji osobom trzecim lub opinii publicznej jest zabronione. Obowiązek zachowania tajemnicy nadal ma zastosowanie po ustaniu zatrudnienia dla wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Majątek firmy

Od pracowników firmy Piab oczekuje się lojalności i wspólnej odpowiedzialności za ochronę majątku firmy przed utratą, uszkodzeniem, niewłaściwym używaniem i zniszczeniem. Majątek firmy nie może być używany do celów osobistych ani do wspierania działań poza Piab.

2. Etyka społeczna

Prawa człowieka

Wspieramy i respektujemy ochronę obowiązujących na świecie praw człowieka i dbamy (www.ohchr.org) , aby działania firmy nie były współudziałem w łamaniu praw człowieka, na przykład w relacjach z naszym dostawcą. W praktyce oznacza to, że:

  • Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych dotyczących praw człowieka.
  • Identyfikujemy, zapobiegamy i zajmujemy się aktualnymi lub potencjalnymi naruszeniami praw człowieka.

Dyskryminacja i molestowanie

Potępiamy dyskryminację w zatrudnianiu i pracy. Żaden z aktualnych ani potencjalnych pracowników nie powinien być dyskryminowany ze względu na np. rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, ciążę, status rodzicielski, religię, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, status społeczny, niepełnosprawność, wiek lub przynależność związkową. Nie akceptujemy psychicznego, fizycznego lub seksualnego znęcania się oraz werbalnego molestowania lub znęcania się. Gwarantujemy integralność, prywatność i wolność wypowiedzi.

Wolność zrzeszania się

Respektujemy prawo pracowników do zakładania lub przystępowania do związków zawodowych i organizacji przedstawicielskich z własnego wyboru, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

Praca przymusowa

Nie stosujemy i nie będziemy stosować żadnych form pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Praca dzieci

Nie akceptujemy pracy dzieci (poniżej 15. roku życia) i jakiejkolwiek formy wykorzystywania dzieci i młodzieży (poniżej 18. roku życia). Należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Praktyki w stosunkach pracy

Jesteśmy zobowiązani zapewnić wszystkim naszym pracownikom uczciwe wynagrodzenie i godne warunki pracy. Czas pracy ustala się zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub normami przemysłowymi, jednak nie dłużej niż 48 godzin. Wszyscy pracownicy są informowani i mają prawo znać podstawowe zasady i warunki swojego zatrudnienia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów zapewniających bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Poprzez wspieranie analizy ryzyka, programów szkoleniowych i innych środków zapobiegawczych zapewniamy naszym pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy.

Bezpieczeństwo produktów

W naszej działalności stosujemy analizę ryzyka i odpowiednie działania ograniczające oraz rygorystyczne procedury, a także utrzymujemy wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w obszarach zastosowań naszych produktów, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania. Przestrzegamy dyrektyw ogólnego bezpieczeństwa produktów na rynkach, na których prowadzimy działalność.

Prawo społeczności do gruntów

Akceptujemy i wspieramy prawo społeczności do gruntów i ludności tubylczej oraz je chronimy.

3. Odpowiedzialność za środowisko

W firmie Piab jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za środowisko jest warunkiem koniecznym dla przetrwania i dobrobytu wszystkich żywych istot. Wskutek tego odpowiedzialność za środowisko oznacza dla nas, że nasze produkty są projektowane, produkowane i dystrybuowane z poszanowaniem środowiska.

Ochrona środowiska

Wspieramy zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszej działalności, spełniamy wymagania i standardy ochrony środowiska oraz działamy proekologicznie we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy działalność. W tym kontekście dążymy do procesów przyjaznych dla środowiska i przemyślanego wykorzystania zasobów naszej planety.

Zrównoważone produkty

Aktywnie pracujemy nad optymalizacją naszych produktów z punktu widzenia wykorzystania materiałów i funkcjonalności w celu zminimalizowania negatywnych aspektów środowiskowych, a także zużycia energii w obszarach ich zastosowania

Dążymy  także do tego, aby nasze produkty w pełni nadawały się do recyklingu. Wszystkie materiały użyte w naszych produktach muszą być zgodne z najnowszymi dyrektywami REACH i RoHS i nie powinny zawierać żadnych materiałów spornych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie materiałów spornych i amerykańską ustawą Dodd-Frank. Mamy na celu także przestrzeganie dyrektyw dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów na rynkach, na których prowadzimy działalność. Spełniamy wszystkie odpowiednie dyrektywy UE (CE) dotyczące bezpieczeństwa i dążymy do spełnienia innych dyrektyw na innych rynkach.

Obsługa

Prowadzimy naszą działalność i dostarczamy produkty w sposób minimalizujący wpływ na środowisko. Ogólnym celem jest zminimalizowanie wpływu na środowisko związanego z naszą działalnością, produktami i usługami. Dlatego popieramy ostrożne i uważne podejście do wyzwań środowiskowych.

4. Kontrola i monitorowanie Kodeksu

Ten kodeks został zatwierdzony przez Zarząd firmy Piab. Wszyscy pracownicy powinni znać nasz Kodeks Postępowania i inne zasady odnoszące się do ich stanowisk pracy i stosować je w swojej pracy. Kierownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że polityka ta jest znana wszystkim pracownikom w obrębie ich organizacji oraz że, jeśli ma to zastosowanie, niezbędne części są włączone do lokalnych zasad i procedur, poza tymi, które i tak są wymagane dla zgodności z lokalnym ustawodawstwem.

Ponadto, wszyscy pracownicy powinni podpisać, że zrozumieli i będą stosować ten kodeks. Audyty będą wspomagać monitorowanie zgodności z tą polityką.

Brak zgodności z Kodeksem

Naruszenia tego Kodeksu postępowania zawsze będą traktowane poważnie i mogą prowadzić do postępowań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Do tego naruszenie prawa może skutkować wysokimi grzywnami, karami pozbawienia wolności i/lub powództwami cywilnymi o odszkodowanie wobec nas lub pojedynczego pracownika.

Praktyczne wskazówki

W codziennej pracy możemy od czasu do czasu napotkać sytuacje, które nie są wyraźnie opisane naszym Kodeksem postępowania lub innymi politykami i dokumentami ze wskazówkami. Często należy kierować się zdrowym rozsądkiem lub wcześniejszymi doświadczeniami. Jeśli nie jesteśmy pewni poprawnego zachowania w konkretnej sytuacji, powinniśmy zadać sobie lub omówić ze współpracownikiem następujące pytania:

  • Czy to zachowanie wydaje się legalne?
  • Czy robiąc, to jestem wzorem do naśladowania?
  • Czy ryzykuję bycie zależnym od kogoś z powodu mojego zachowania?
  • Czy podjęta decyzja lub działanie obroniłyby się po dokładnym zbadaniu przez media?

0

Usuń wszystko

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.